Himekore Vol 36 3do no Meshi yori 3 Fera Hitosuji – Scene 2