Tokimeki Konna ni Gushogusho ni shita no dare – Scene 2